LEADER-programmi järgmine taotlusvoor (kõik meetmed) on avatud 18.märts (kell 00.01) - 1.aprill 2024 (kell 23.59)
 • 00 päeva
 • 00 tundi
 • 00 minutit
 • 00 sekundit

MEETME TUTVUSTUS

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad.

Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka:

 • LEADER määrus nr 29 (jõust. 31.05.2023) NB! Uuenenud määrus! Võrreldes varasemaga on toimunud palju muudatusi! Projektitoetuse taotlejaid puudutavad nõuded alates peatükist 6!
 • Põhja-Harju Koostöökogu strateegia 2023-2027

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib: ettevõtlusmeede (meede 1), kogukonnameede (meede 2) või on tegemist pehme projektiga ehk ühisprojektiga (meede 3)
Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega. Palume konsultatsiooni aeg eelnevalt kokku leppida: meetmete koordinaator Signe Valdmann, telefon 5748 3466, e-mail: signe@leaderph.eu
NB! Taotlusvooru ajal (18.03-01.04.2024) konsultatsioone ei toimu!

Pöörame tähelepanu, et uuel taotlusperioodil on taotluskorras toimunud palju muudatusi ja uuendusi. Uuenenud taotluskorda tutvustav infopäev toimub 15. veebruaril kell 16-18 Kostivere mõisas teise korruse suures saalis ning ka Zoomi keskkonnas (kindlasti vajalik eelnevalt registreeruda (signe@leaderph.eu; 57 48 3466), et saaksime koosoleku lingi edastada).

2024. aastal avame ühe taotlvusvooru ning avatud on kõik meetmed. Taotlusvoor avaneb 18. märts – 01. aprill 2024 

Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid, jms, saab vaadata meetmelehtedelt:
1.meede_2024 Kogukonda teenindav mikroettevõtlus
2.meede_2024_Elukeskkonna väärtustamine
3.meede_2024_Kogukondade sidusus ja turvalisus
4.meede_2024_PHKK ühis- ja koostööprojektid

 


Koostööprojekti “Arukad külad, nutikad kogukonnad” programmi kandideerimine

Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) piirkonna kolmeetapilise aruka küla programmi eesmärk on võimestada koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ raames piirkonna kogukondasid, et:

1) need oleksid omanäolised,  säilenõtked, innovaatilised ning isemajandava võimekusega;
2) teadlikud enda tugevustest, väljakutsetest ning lahendustest;
3) kogukondade eestvedajad oleksid motiveeritud;
4) piirkonda tekiks hästi toimiv arukate külade võrgustik.

Programmi kandideerimine
Programmi kandideerimise aluseks on PHKK poolt koostatud kandideerimisavalduse täitmine (millest üks osa on ka motivatsioonipaketi valimine ehk vihmavarjuprojekti idee kirjeldus), valmidus osaleda aruka küla programmi kolmes etapis ning valmisolek ja võimekus viia ellu kandideerimisavalduses esitatud vihmavarjuprojekt.

Kandidaatide hulgast valitakse välja üheksa külaseltsi/organisatsiooni (igast vallast kolm külaseltsi/organisatsiooni ning igast organisatsioonist 2-3 esindajat), kes osalevad PHKK piirkonna aruka küla kolmeetapilises programmis.

Kandideerimisavalduste esitamine toimub 15.–31. mai 2023.

Kandideerimisavaldus esitatakse digiallkirjastatult e-maili aadressil info@leaderph.eu. Taotleja saab vastuskirja kandideerimisavalduse vastuvõtmise kohta.

Detailsem info ja tingimused on leitavad STATUUDIST

Projekti lühitutvustus
Projekti ajakava ja tegevused SIIN

Kontakt ja lisainfo:
Signe Valdmann
„Arukad külad, nutikad kogukonnad“ projektijuht
signe@leaderph.eu
5748 3466

Programmi tutvustav infotund toimub 24. aprillil kell 16.00 Kostivere mõisas. Palun registreeri enda osalemine SIIN


Koostööprojekti “Uut hoogu” MINITAOTLUSVOOR

Minitaotlusvooru ehk vihmavarjuprojekti eesmärk on toetada koostööprojekti „Uut hoogu“ raames  Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) piirkonna kolmanda sektori organisatsioonide sisesemist arengut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätkumise. Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus tegevusi ellu viia PHKK poolt toetatuna. PHKK kui „vihmavari“ vastutab tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIA-le. Taotleja roll on lubatud tegevused ellu viia.

Koostööprojekti “Uut hoogu” partnerid on Ida-Harju Koostöökoda ja Lääne-Harju Koostöökogu.

Ootame taotlusi, millega soovitakse:

 • võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist organisatsioonis/kogukonnas juba toimuvatele traditsioonilisele tegevustele ja sündmustele. Eeldame, et toetus annab võimaluse lisada senisele traditsioonilisele sündmusele või tegevusele uue nüansi, mis on mingil moel esmakordne ja uudne.
 • ellu kutsuda uusi algatusi, mõtteid ja ideid, mis rikastavad ja muudavad organisatsioonid elujõulisemateks ja jätkusuutlikumaks.
 • parandada kommunikatsiooni tegevust ja hoogustada organisatsioonide vahelist koostööd, samuti oma liikmete kaasamist organisatsiooni tegevustesse ja juhtimisse.
 • tõsta organisatsioonide tegevusvalmidust ja nn sisemist energiat, et vältida sädeinimeste läbipõlemist ja suurendada liikmete aktiivsust

Tingimused

 • Minitaotlusvoor on avatud jooksvalt – taotlust saab esitada alates 3. aprill 2023 kell 10.00  kuni toetuseelarve (25 592 eurot) täitumiseni tingimusel, et tegevuste elluviimise aeg jääb vahemikku aprill 2023 – august 2024.
 • Projekti miinimum toetussumma on 1000 eurot ja maksimum on 2000 eurot. Taotleja omafinantseering vihmavarjuprojekti tegevusest peab olema vähemalt 10%, mis tasutakse PHKK-le arve alusel.
 • Projekti elluviimise aeg on aprill 2023 kuni august 2024.
 • PHKK rahastab tegevuste korraldamisega seotud otseseid kulutusi: ruumide/vahendite rent, lektori tasu, päeva juhtimine, tegevuste läbiviimine, transport, toitlustus, majutus, õppereis, õpituba, abivahendid ja materjalid ning muud otseselt tegevuste eesmärkide ja korraldamisega seotud kulud.
 • Ei rahastata investeeringuid põhivarasse, kulusid meenetele, auhindadele ja kingitustele.

Detailsem info on leitav projekti “Uut hoogu” statuudist (kliki peale)

Taotluse esitamine

 • Taotlusi võetakse vastu alates 3. aprill 2023 kell 10.00. Toetused on jagatud! Vaata toetuse saajaid SIIT.
 • Taotlus esitatakse digiallkirjastatult e-maili aadressil info@leaderph.eu.  taotlusvorm-ja-eelarve_uut_hoogu__2023
 • Taotleja saab vastuskirja taotluse vastuvõtmise kohta
 • Taotlus vaadatakse läbi taotluse esitamisele järgneval PHKK juhatuse korralisel koosolekul
 • PHKK juhatus otsustab taotluses kirjeldatud tegevuste vajalikkuse põhjenduse ja eelarve sobivuse alusel soovitud tegevuste elluviimise rahastamise ning kinnitab taotlejale eelarve tegevuste läbiviimiseks või teeb tagasilükkamise otsuse
 • Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat infot või kutsutakse taotleja planeeritavaid tegevusi PHKK-le tutvustama

Meetmelehed

Meetmelehed on töövahendiks igale ühele, kes LEADER meetmest finantseeringut taotlema hakkavad. Meie strateegiaga seotud meetmelehtedel on välja toodud ka mõned määrusest tulenevad tingimused, millele projekt ja selle taotleja vastama peavad.

Lisaks meetmelehtedele tuleb projekti koostamisel jälgida ka:

Kõigepealt mõtle, millise meetme alla sinu projekt kõige paremini sobib. Kui tundub, et oled kahevahel või sobivat ei leia, siis konsulteeri kindlasti meiega.

Projekti tegevuste abikõlblikust, strateegiale vastavust, toetusmäärasid, jms, saab vaadata meetmelehtedelt.

2022. aasta üleminekuperioodi taotlusvoor oli avatud 21.-28.02.2022

Meetmelehtedega saab tutvuda siin:


Meetmeleht_1meede_2022 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2022_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2022_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht_4meede_2022_Koostööprojektid
Meetmeleht_5meede_2022_COVID-19 mõjude vähendamine

Vanad:
Meetmeleht_1meede_2019 Kohaliku ettevõtluse arendamine
Meetmeleht_2meede_2019_Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus
Meetmeleht_3meede_2019_Elukeskkonna väärtustamine
Meetmeleht 4meede_2019 Koostööprojektid