Projekti "Uut hoogu" minitaotlusvooru taotluste vastuvõtt on lõppenud eelarveliste vahendite täitumise tõttu
 • 00 päeva
 • 00 tundi
 • 00 minutit
 • 00 sekundit

TUTVUSTUS

KOOSTÖÖPROJEKTI “ARUKAD KÜLAD, NUTIKAD KOGUKONNAD” PROGRAMMI KANDIDEERIMINE

Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) piirkonna kolmeetapilise aruka küla programmi eesmärk on võimestada koostööprojekti „Arukad külad, nutikad kogukonnad“ raames piirkonna kogukondasid, et:

1) need oleksid omanäolised,  säilenõtked, innovaatilised ning isemajandava võimekusega;
2) teadlikud enda tugevustest, väljakutsetest ning lahendustest;
3) kogukondade eestvedajad oleksid motiveeritud;
4) piirkonda tekiks hästi toimiv arukate külade võrgustik.

Programmi kandideerimine
Programmi kandideerimise aluseks on PHKK poolt koostatud kandideerimisavalduse täitmine (millest üks osa on ka motivatsioonipaketi valimine ehk vihmavarjuprojekti idee kirjeldus), valmidus osaleda aruka küla programmi kolmes etapis ning valmisolek ja võimekus viia ellu kandideerimisavalduses esitatud vihmavarjuprojekt.

Kandidaatide hulgast valitakse välja üheksa külaseltsi/organisatsiooni (igast vallast kolm külaseltsi/organisatsiooni ning igast organisatsioonist 2-3 esindajat), kes osalevad PHKK piirkonna aruka küla kolmeetapilises programmis.

Kandideerimisavalduste esitamine toimub 15.–31. mai 2023.

Kandideerimisavaldus esitatakse digiallkirjastatult e-maili aadressil info@leaderph.eu. Taotleja saab vastuskirja kandideerimisavalduse vastuvõtmise kohta.

Detailsem info ja tingimused on leitavad STATUUDIST

Projekti lühitutvustus

Kontakt ja lisainfo:
Signe Valdmann
„Arukad külad, nutikad kogukonnad“ projektijuht
signe@leaderph.eu
5748 3466

 

Programmi tutvustav infotund toimub 24. aprillil kell 16.00 Kostivere mõisas
Palun registreeri enda osalemine SIIN

—————————————————————————————————————————-

 

KOOSTÖÖPROJEKTI “UUT HOOGU” MINITAOTLUSVOOR

Minitaotlusvooru ehk vihmavarjuprojekti eesmärk on toetada koostööprojekti „Uut hoogu“ raames  Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) piirkonna kolmanda sektori organisatsioonide sisesemist arengut, parandada koostööd ja kommunikatsiooni, tagada traditsioonide jätkumise. Vihmavarjuprojekt on lihtsustatud võimalus tegevusi ellu viia PHKK poolt toetatuna. PHKK kui „vihmavari“ vastutab tegevuste abikõlblikkuse, rahastuse ning aruandluse eest PRIA-le. Taotleja roll on lubatud tegevused ellu viia.

Koostööprojekti “Uut hoogu” partnerid on Ida-Harju Koostöökoda ja Lääne-Harju Koostöökogu.

OOTAME TAOTLUSI, MILLEGA SOOVITAKSE:

 • võimendada, anda lisaväärtust ja uut hingamist organisatsioonis/kogukonnas juba toimuvatele traditsioonilisele tegevustele ja sündmustele. Eeldame, et toetus annab võimaluse lisada senisele traditsioonilisele sündmusele või tegevusele uue nüansi, mis on mingil moel esmakordne ja uudne.
 • ellu kutsuda uusi algatusi, mõtteid ja ideid, mis rikastavad ja muudavad organisatsioonid elujõulisemateks ja jätkusuutlikumaks.
 • parandada kommunikatsiooni tegevust ja hoogustada organisatsioonide vahelist koostööd, samuti oma liikmete kaasamist organisatsiooni tegevustesse ja juhtimisse.
 • tõsta organisatsioonide tegevusvalmidust ja nn sisemist energiat, et vältida sädeinimeste läbipõlemist ja suurendada liikmete aktiivsust

TINGIMUSED

 • Minitaotlusvoor on avatud jooksvalt – taotlust saab esitada alates 3. aprill 2023 kell 10.00  kuni toetuseelarve (25 592 eurot) täitumiseni tingimusel, et tegevuste elluviimise aeg jääb vahemikku aprill 2023 – august 2024.
 • Projekti miinimum toetussumma on 1000 eurot ja maksimum on 2000 eurot. Taotleja omafinantseering vihmavarjuprojekti tegevusest peab olema vähemalt 10%, mis tasutakse PHKK-le arve alusel.
 • Projekti elluviimise aeg on aprill 2023 kuni august 2024.
 • PHKK rahastab tegevuste korraldamisega seotud otseseid kulutusi: ruumide/vahendite rent, lektori tasu, päeva juhtimine, tegevuste läbiviimine, transport, toitlustus, majutus, õppereis, õpituba, abivahendid ja materjalid ning muud otseselt tegevuste eesmärkide ja korraldamisega seotud kulud.
 • Ei rahastata investeeringuid põhivarasse, kulusid meenetele, auhindadele ja kingitustele.

Detailsem info on leitav projekti “Uut hoogu” statuudist (kliki peale)

TAOTLUSE ESITAMINE

 • Taotlusi võetakse vastu alates 3. aprill 2023 kell 10.00
 • Taotlus esitatakse digiallkirjastatult e-maili aadressil info@leaderph.eu.  taotlusvorm-ja-eelarve_uut_hoogu__2023
 • Taotleja saab vastuskirja taotluse vastuvõtmise kohta
 • Taotlus vaadatakse läbi taotluse esitamisele järgneval PHKK juhatuse korralisel koosolekul
 • PHKK juhatus otsustab taotluses kirjeldatud tegevuste vajalikkuse põhjenduse ja eelarve sobivuse alusel soovitud tegevuste elluviimise rahastamise ning kinnitab taotlejale eelarve tegevuste läbiviimiseks või teeb tagasilükkamise otsuse
 • Vajadusel küsitakse taotlejalt täiendavat infot või kutsutakse taotleja planeeritavaid tegevusi PHKK-le tutvustama

 

—————————————————————————————————————————-

Projekti elluviimine on protsessi lõppfaas – kõik saab alguse ideest ja selle kirjapanemisest. Paremini õnnestub lõpptulemus neil, kes teevad selle protsessi ise algusest lõpuni läbi ehkki just mõtete lahtikirjutamine ja taotlusvormide täitmine võib algul tunduda keerulisena. Saame olla teile abiks konsultatsioonide korras.

5. meetme „COVID-19 mõjude vähendamine“ taotlusvooru avanemine Rae, Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas

Meede 5 taotlusvoor on avatud 02.05.–09.05.2022 (voor sulgub kell 23.59)

 • Meede 5: COVID-19 mõjude vähendamine (meetmeleht)

 • Toetatavad valdkonnad: 1) Olemasolevate kohalike teenuste arendamine; 2) Turismi arendamine; 3) Kohaliku väiketootmise arendamine; 4) Piirkonna eripära säilitamine ja arendamine; 5) Tegevused, mis on seotud traditsioonide taastamisega.
  Toetusmäär: max 8000 eurot, min 2000 eurot. Õppereisid kuni 60%; Mikroettevõtted kuni 60%; Mittetulundusühingud, sihtasutused kuni 90%.
  Toetuse saajad: Mikroettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh PHKK

Tegevuste elluviimise aeg on üks aasta alates PRIA otsuse saamisest alates.

Taotluse esitamisel kohustuslikud lisadokumendid:

 1. PHKK projektikirjelduse vorm
 2. Nn pehmete tegevustega projekti puhul ühiste kavatsuste kokkuleppe PRIA vormil
 3. 2019. ja 2020. aasta majandusaasta aruanded
 4. 2019, 2020 ja 2021. aasta käibe kokkuvõtte kuude lõikes
 5. Nõuetekohaselt vormistatud hinnapakkumused

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 02.05.–09.05.2022. Kui taotleja ei ole PRIA klient, siis tuleb enne taotluse esitamist ennast kliendiks registreerida läbi e-PRIA

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 5748 3466 või  signe@leaderph.eu

———————————————————————————————————————

Programmperioodi 2014-2022+ LEADER meetme info

Taotlusvoor 21.-28.02.2022

 • Meede 1: Kohaliku ettevõtluse arendamine (meetmeleht)

  Toetatavad valdkonnad: 1) Uute ja olemasolevate kohalike teenuste arendamine; 2) Turismi arendamine; 3) Kohaliku väiketootmise arendamine.
  Toetusmäär: max 65 000 eurot; min 2 000 eurot
  Toetuse saajad: Mikroettevõtted, kolmanda sektori organisatsioonid kuni 60%; Väikeettevõtted 20%

 • Meede 2: Kogukondade aktiviseerimine ja sidusus (meetmeleht)

  Toetatavad valdkonnad: 1) Tegevused, mis on seotud traditsioonide taastamise, loomise, kujundamise ja/või juurutamisega 2) Ühiste sündmuste ja tegevuste korraldamine
  Toetusmäär:  max 20 000 eurot; min 2 000 eurot
  Toetuse saajad: MTÜ-d, SA-d ja omavalitsused kuni 90%; Õppereisid kuni 60%; Mikroettevõtted kuni 60%.

 • Meede 3: Elukeskkonna väärtustamine (meetmeleht)

  Toetatavad valdkonnad: 1) Piirkonna eripära säilitamine ja arendamine; 2) Avalikuks kasutuseks suunatud vaba aja taristu arendamine; 3) Piirkonna turvalisuse suurendamine.
  Toetusmäär: max 65 000 eurot; min 2000 eurot. Investeeringutel taristusse on toetuse määr kuni 60%; Mikroettevõjatele kuni 60%; Toetus kasumit mitte taotlevatele projektidele ning uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks on kuni 90%.
  Toetuse saajad: Kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd); Kohalikud omavalitsused; Mikroettevõtted.

 • Meede 5: COVID-19 mõjude vähendamine (meetmeleht)

 • Toetatavad valdkonnad: 1) Olemasolevate kohalike teenuste arendamine; 2) Turismi arendamine; 3) Kohaliku väiketootmise arendamine; 4) Piirkonna eripära säilitamine ja arendamine; 5) Tegevused, mis on seotud traditsioonide taastamise.
  Toetusmäär: max 8000 eurot, min 2000 eurot. Õppereisid kuni 60%; Mikroettevõtted kuni 60%; Mittetulundusühingud, sihtasutused kuni 90%.
  Toetuse saajad: Mikroettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid (MTÜd, SAd), sh PHKK

ALUSMATERJALID

ABIKS TAOTLEJALE E-PRIAS

Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas ajavahemikul 21.–28.02.2022. Kui taotleja ei ole PRIA klient, siis tuleb enne taotluse esitamist ennast kliendiks registreerida läbi e-PRIA

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida tel: 5748 3466 või  signe@leaderph.euTaotluste vastuvõtu ajal konsultatsioone ei toimu.

 

01.02.2022 Kostivere mõisas toimunud infopäeva esitluse materjalid leiad SIIT.

Vanemate taotlusvoorude infopäevad:

Leader projektitaotluste infopäevade 2019 veebruari esitlus Viimsis, Raes ja Jõelähtmes (esitlus).

Leader projektitaotluste infopäevade 2018 veebruari esitlus Jõelähtmes, Viimsis ja Raes (esitlus). Taotlusvoor toimus aprill 2018

Leader projektitaotluste infopäevade 2016 detsembri esitlus Raes, Viimsis ja Jõelähtmes (esitlus). Taotlusvoor toimus jaanuar 2017

Leader projektitaotluste infopäevade 2016 märtsi esitlus Raes, Jõelähtmes ja Viimsis (esitlus). Taotlusvoor toimus 2016