harjumaa-kaart-phi-vappidega-oct-igevrv

KES ME OLEME?

Põhja-Harju Koostöökogu (PHKK) on üks 26st Leader-tegevusgrupist Eestis. Tegutseme avaliku, era- ja kolmanda sektori võrdväärse partnerluse põhimõtetel.

Koostöökogu liikmeteks on Jõelähtme, Rae ja Viimsi vallad ning nende territooriumil tegutsevad ettevõtted ja kodanikuühendused.

Koostöökogu peamine eesmärk on kohaliku maaelu arendamine ning kohaliku initsiatiivi toetamine, et edendada piirkonda kodanikuühenduste, ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste koostööd, samuti piirkonna vajaduste selgitamine ja arenguvõimaluste kasutamine.

14.03.2024 seisuga on Põhja-Harju Koostöökogul 82 liiget – kolm kohalikku omavalitsust, 27 ettevõtet ja 52 mittetulundusühingut ja sihtasutust.

Koostöökogu liikmed

Astu liikmeks

2018. aastal möödus PHKK tegevusest 10 aastat! Vaatame tagasi.

Mis on LEADER?

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm, mille eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l’economie rurale (tõlkes Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel).

Maaelus tegutsevaid sihtrühmi hõlmav lähenemine aitab muu hulgas kaitsta kohalikku loodus- ja kultuuripärandit, tõsta keskkonnateadlikkust ning investeerida ja edendada kohalikke tooteid, turismi ning taastuvaid loodusvarasid.

LEADER-lähenemist saab lühidalt iseloomustada seitsme põhielemendi kaudu:

  • piirkonnapõhised kohaliku arengu strateegiad
  • altpoolt tulev algatus
  • avaliku ja erasektori partnerlus: kohalikud tegevusgrupid
  • uuenduste tegemise soodustamine
  • omavahel seotud ja mitut valdkonda hõlmavad toetusmeetmed
  • võrgustikutöö
  • koostöö

Nende põhimõtete rakendamine praktikas tähendab inimeste olemasolu, kes kavandavad kohalikke strateegiaid ja osalevad tegevuses.

LEADER programm on osa pikaajalisest protsessist, kus iga piirkond (tegevusgrupi piirkond) peab looma olemasolevatele ressurssidele tuginedes oma strateegia. Strateegiate koostamiseks ja elluviimiseks moodustatakse partnerlusel põhinevad kohalikud tegevusgrupid (inglise keeles local action group).

Eestis tegutseb kokku 26 kohalikku tegevusgruppi, tegevusgruppide piirkond moodustab 99,99% Eesti maapiirkonnast.

Kohalikud arengustrateegiad võimaldavad ühtselt vaadelda maaelu konkurentsivõime, keskkonna ja elukvaliteedi parandamise ja mitmekesistamise eesmärke. Kohalikud tegevusgrupid koostavad oma arengustrateegiad, mille nõuetele vastavust hindab maaeluministri loodud hindamiskomisjon hindamiskriteeriumite alusel.

LEADER programmist on võimalik taotleda toetust kohaliku tegevusgrupi strateegiale vastavalt kohaliku tegevusgrupi kaudu. Selleks moodustab iga tegevusgrupp hindamiskomisjoni ja täidab kõik kaasnevad nõuded lähtuvalt maaeluministri määrusest 23.10.2015 nr 11 (Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus).

Kohalike tegevusgruppide esindajad osalesid nii põllumajandusministri moodustatud Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 ettevalmistava juhtkomisjoni kui ka Rahandusministeeriumi vastava komisjoni töös.

Leader-programm on üks edukamaid Euroopa Komisjoni algatusi, mis sai alguse 1991. aastal ning on läbinud juba kolm perioodi: Leader I, Leader II ja Leader+.

Eestis alustati laiemas ulatuses Leader-lähenemise rakendamisega 2006. aastal.
Maaelu arengukava 2007-2013 Leader-meetme kaudu jagas riik 10% arengukava eelarvest ehk 86,28 miljonit eurot. Perioodil 2014-2020 on eelarve 90 miljonit eurot (Leader strateegia ettevalmistamiseks 1,7 miljonit eurot, Leader meetme rakendamiseks 88,3 miljonit eurot).

Rohkem infot Maamajanduse infokeskusest.